ทรัพย์สินพร้อมขาย
   
 • 1. สายงานบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง?

 • 2. หากสนใจทรัพย์สินของธนาคารฯ จะสามารถติดต่อกับสายงานบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย จากทางใดได้บ้าง?

 • 3. ธนาคารมีเจ้าหน้าที่บริการพาเยี่ยมชมทรัพย์สินพร้อมขายหรือไม่?

 • 4. หากต้องการซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคารฯ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

 • 5. กรณีประสงค์จะเสนอซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย จะสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่?

 • 6. กรณีลูกค้าติดต่อเสนอซื้อทรัพย์สินพร้อมขายโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย ที่สำนักงานใหญ่ จะสามารถขอลดราคาได้มากกว่าเสนอซื้อผ่านทางสาขาของธนาคารฯ หรือไม่?

 • 7. ในกรณียื่นเสนอซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย ลูกค้าต้องวางเงินประกันการเสนอซื้อเท่าไร?

 • 8. หากธนาคารฯ อนุมัติขายในราคาที่เสนอซื้อแล้วลูกค้าเปลี่ยนใจ จะขอเงินประกันคืนได้หรือไม่?

 • 9. หากลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อผู้เสนอซื้อ ภายหลังการยื่นขอเสนอซื้อ จะทำได้หรือไม่?

 • 10. หากลูกค้ามีความประสงค์จะเพิ่มชื่อผู้เสนอซื้อ ภายหลังการยื่นขอเสนอซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย จะทำได้หรือไม่?

 • 11. ลูกค้าสามารถยื่นขอเสนอซื้อทรัพย์สินพร้อมขายได้มากกว่า 1 ชื่อ (ชื่อร่วม) ได้หรือไม่?

 • 12. หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้ชื่อร่วมในการยื่นขอซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย โดยมิได้เป็นสามี-ภรรยากัน สามารถทำได้หรือไม่?

 • 13. ชาวต่างชาติ สามารถเสนอซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคารยูโอบี ได้หรือไม่?

 • 14. ลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคารยูโอบี ทางธนาคารฯ มีสินเชื่อให้หรือไม่?

 • 15. ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารอื่นได้หรือไม่?

 • 16. ลูกค้าจะต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์ภายในกี่วันนับจากวันเซ็นต์สัญญาจะซื้อจะขาย?

 • 17. หากมีความจำเป็น ต้องยืดระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ออกไป เกิน 30 วัน จะทำได้หรือไม่?

 • 18. ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม, ค่าภาษี รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์?

 • 19. กรณีซื้อทรัพย์สินพร้อมขายประเภทห้องชุด หรือบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ที่ได้จัดตั้งนิติบุคคลแล้ว ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่วนกลางค้างชำระ?

 • 20. ในกรณีที่ทรัพย์สินพร้อมขายมีผู้บุกรุก และ/หรือ ผู้อยู่อาศัย ใครเป็นผู้เจรจาให้ออกจากทรัพย์สิน?